Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-09, KIO 408/21

Sygn. akt: KIO 408/21 WYROK z dnia 9 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MURKRAK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Węgrzcach, Z. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany M., w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, przy udziale A. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. G. KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. Kosztami postępowania obciąża Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmiana wartości nakładów w kosztorysie

1   -   pośrednich i zysku jakie deklaruje w założeniach kosztorysowych na stronie tytułowej kosztorysu. Tym samym kolejny raz zaniża wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych. Ponadto Wykonawca w załączonym kosztorysie pomija lub zaniża nakłady norm przyjętych w Katalogach Nakładów Rzeczowych, które stosuje w kosztorysie i tym samym kolejny raz obniża wartość poszczególnych pozycji, co ma miejsce np. w pozycjach: Pozycja 1.1.4

2   -   jest więcej i trudno je w swej mnogości wymieniać, ale chcę pokazać mechanizm obniżenia nakładów robocizny, a tym samym wartości złożonej oferty. Wyjaśnieniem Wykonawcy nie może być zatem kosztorys, który jest wadliwie sporządzony, co

3   -   g/m3, co obniża nakład robocizny o 0,40 r-g/ Stosując obniżenia nakładów na robociznę Konsorcjum tym samym kolejny raz obniża wartość poszczególnych pozycji, a tym samym zaniża łączne nakłady robocizny o około 12 000 roboczogodzin; − nie wykazuje w przedłożonym kosztorysie w pozycjach opisanych jako kalkulacja indywidualna

+245 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28