Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-09, KIO 408/21

Sygn. akt: KIO 408/21 WYROK z dnia 9 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MURKRAK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Węgrzcach, Z. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany M., w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, przy udziale A. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. G. KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. Kosztami postępowania obciąża Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys pomocniczy rażąco niska cena istotne części składowe

1   -   i stanowi ok. 0,16% ceny ofertowa). Odwołujący podkreślił jednak, że Zamawiający ustalił wynagrodzenie ryczałtowe, dlatego wątpliwości budzi żądanie udokumentowania jej przez przedłożenie kosztorysu. Odwołujący zakwestionował twierdzenie Zamawiającego, że

2   -   przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru. Sporządzając kosztorys celem udokumentowania i potwierdzenia, że cena nie jest rażąco niska, Odwołujący musiał dokonać dekompozycji zagregowanych

3   -   Pzp stanowi: 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu

+131 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28