Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-05, KIO 391/21, KIO 410/21

Sygn. akt KIO 391/21, KIO 410/21 WYROK z dnia 5 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Łukasz Listkiewicz Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO 391/21); B. w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę IC-L INGENIEUR CONSULTING LANGENHAGEN GmbH & Co. KG, Alemannenhof 1, 30 855 Langenhagen (KIO 410/21); w postępowaniu prowadzonym przez Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec z siedzibą w Berlinie, przy udziale: A. wykonawcy Trebbi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 391/21 oraz KIO 410/21 po stronie zamawiającego; B. wykonawcy APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 410/21 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala oba odwołania; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołujących i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez APP-...

Przykładowe fragmenty dla hasła uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej Ministra Łączności

1   -   wezwaniu wykonawcy Trebbi do przedłożenia uprawnień budowlanych inżyniera branży teletechnicznej - M.G. - obejmujących uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Odwołujący_1 wniósł także o

2   -   do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jedynie w ramach powyższej specjalności. Powyższe uprawnienia budowlane nie stanowią podstawy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.". Z uwagi na występowanie w aktualnie budowanych obiektach sieci telekomunikacyjnych związanych z przesyłam radiowym tj

3   -   Specjalista Krajowego Biura Inżynierów Budownictwa uprawnienia w budownictwie telekomunikacyjnym zostały wyodrębnione przepisami rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 120, poz

+481 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28