Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-05, KIO 391/21, KIO 410/21

Sygn. akt KIO 391/21, KIO 410/21 WYROK z dnia 5 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Łukasz Listkiewicz Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO 391/21); B. w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę IC-L INGENIEUR CONSULTING LANGENHAGEN GmbH & Co. KG, Alemannenhof 1, 30 855 Langenhagen (KIO 410/21); w postępowaniu prowadzonym przez Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec z siedzibą w Berlinie, przy udziale: A. wykonawcy Trebbi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 391/21 oraz KIO 410/21 po stronie zamawiającego; B. wykonawcy APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 410/21 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala oba odwołania; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołujących i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez APP-...

Przykładowe fragmenty dla hasła dokumenty w języku obcym

1   -   czynności Zamawiającego jest okoliczność, że dokumenty te nie zostały w pełni przetłumaczone na język polski pomimo, że zgodnie z wymogiem zawartym w punkcie 8.13 SIWZ Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w sytuacji gdy dokumenty i oświadczenia są sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W związku z powyższym skład orzekający

2   -   bowiem możliwość pełnej weryfikacji przedłożonego dokumentu, a nie tylko fragmentów, których chce wykonawca w celu ustalenia czy potwierdzają one, że usługi zostały zrealizowane w sposób należyty. W ocenie Izby niezłożenie tłumaczeń dokumentów na język polski powodowało, że Zamawiający w sposób prawidłowy dokonał ich pominięcia, a w konsekwencji uznał, że Odwołujący_ 2

3   -   i znając postanowienia SIWZ, składając dokumenty w języku obcym nie dokonał ich całościowego tłumaczenia

+499 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28