Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-29, KIO 592/21 premium

Sygn. akt: KIO 592/21 WYROK z dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Piotr Kozłowski Małgorzata Matecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez Odwołującego - T... Spółka Akcyjna z siedzibą w P., ul. (...), P. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia przy udziale Wykonawcy M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...), P. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego Wykonawcy N... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., ul. (...), K. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - T... S.A. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2 Zasądza od Odwołującego - T... S.A. na rzecz Zamawiającego - Zarządu Morskiego Portu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego

1   -   postępowania w zakresie określenia swoich potrzeb zakupowych, jak i jakości. Zamawiający tłumaczył uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia odesłania do cech konkretnego systemu

2   -   zauważyć, iż kryteria równoważności zawierają opis tych wymagań, które Zamawiający określi, jako konieczne dla oceny dostępnych na rynku rozwiązań, z założenia mogących odbiegać od rozwiązania referencyjnego, na bazie którego Zamawiający opisał przedmiot zamówienia. Do momentu sformułowania kryteriów równoważności

3   -   szkody w wyniku kwestionowanych czynności Zamawiającego. Odwołujący w zarzutach wskazywał na naruszenie wytycznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, które według jego oceny naruszają

+133 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28