Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-09, KIO 735/21 premium

Sygn. akt: KIO 735/21 WYROK z dnia 9 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez A... S.A., ul. (...), G. w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz ponowienie czynności badania i oceny oferty odwołującego, poprzez weryfikację - w oparciu o prezentację - zadeklarowanych przez odwołującego w ofercie funkcjonalności, które nie zostały zweryfikowane przez zamawiającego w ramach prezentacji w dniu 26 stycznia 2021 r., 2. kosztami postępowania obciąża Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez A... S.A., ul. (...), G. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok na rzecz A... S.A., ul. (...), G. kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28