Przejdź do Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

SKARGA NA ORZECZENIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: "KIO") jest jednym ze środków ochrony prawnej na gruncie zamówień publicznych. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi: Skargę może wnieść strona oraz uczestnik postępowania w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Przedmiot skargi: Skarga przysługuje na orzeczenie Izby (por. art. 198a ust. 1 ustawy Pzp ); orzeczenie Izby to wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze (por. art. 183 ust. 1 ustawy Pzp). Skarga może również obejmować wyłącznie rozstrzygnięcie KIO o kosztach postępowania odwoławczego . Termin na wniesienie skargi: Termin na wniesienie skargi dla strony oraz uczestnika postępowania wynosi 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO (art. 198b ust. 2 ustawy Pzp). Gdzie należy wnieść skargę: Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes KIO w terminie 7 dni przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi (art. 198b ust. 1 - 3 ustawy Pzp). Treść i wymogi formalne skargi: Skarga powinna czynić zadość wymaganiom ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28