Przejdź do Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Warszawa, 2014 r. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Zawarta w ........................... w dniu ............... pomiędzy: .......................... ......................................... (nazwa Zamawiającego) z siedzibą w ................................., ........................................................................................... (adres Zamawiającego), Regon: ....... , NIP: ............ , reprezentowanym/reprezentowaną przez (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez: 1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), 2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), zwanym/zwaną dalej "Zamawiającym" a ...............................................................................................(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ................................. (siedziba Wykonawcy), .......................................... ............................................................................................... (adres wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ................przez ............................... Regon: ........ , NIP: ........ (odpowiednio) reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez: 1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28