Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-29, KIO 596/21 premium

Sygn. akt: KIO 596/21 WYROK z dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez Odwołującego - S... Spółka Akcyjna, ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk przy udziale Wykonawcy A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., ul. (...), L. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - S... S.A. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2 Zasądza od Odwołującego - S... S.A. na rzecz Zamawiającego - Uniwersytet Gdański kwotę 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. Stosownie do 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę błąd

1   -   A... z postępowania pomimo, iż wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd co do doświadczenia osób wskazanych w wykazie z 21.09

2   -   E... S.A. - w wyjaśnieniach wskazano, iż doświadczenie tej osoby zdobyte zostało przy wdrożeniu, co zmieniało opis doświadczenia ujęty w wykazie i wprowadzało Zamawiającego w błąd. 2. D. S.: • projekt realizowany na rzecz Politechniki P. Wykonawca przedstawił informacje nie potwierdzające spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Osoba ta nie mogła nabyć doświadczenia związanego z utrzymaniem i rozwojem

3   -   co ważne dotyczyły tych samych osób i projektów opisujących ich doświadczenie. Izba przyjęła jako wiarygodne wyjaśnienie poczynione przez wykonawcę w piśmie z 28.01

+135 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28