Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-18, KIO 506/21 premium

Sygn. akt: KIO 506/21 WYROK z dnia 18 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, przy udziale wykonawcy I(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 506/21 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zawartego w punkcie I.II petitum odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym ujawnienie uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy I(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. zawartego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r., 14 stycznia 2021 r. oraz pismach z dnia 27 stycznia 2021 r. 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego w części 1/2 oraz Odwołującego w części 1/2 i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 18 818 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28