Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-24, KIO 476/21 premium

Sygn. akt: KIO 476/21 WYROK z 24 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie 24 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę C... Sp. z o.o. z siedzibą w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, przy udziale wykonawcy Z. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F... z siedzibą w K. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - C... Sp. z o.o. z siedzibą w P. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od Odwołującego - C... Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz Zamawiającego: Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego z tytułu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 24 ust. 1 pkt 17 moment wprowadzenia w błąd

1   -   nieprawidłowym ustaleniem stanu faktycznego, a w konsekwencji uznaniu, że wykonawca spełnia kumulatywnie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i tym samym wprowadził Zamawiającego w błąd podając nieprawdziwe informacje, 3. art. 26 ust. 2f Pzp przez zaniechanie

2   -   nie pełnił obowiązków kierownika budowy w dwóch pierwszych ww. inwestycjach, a w zadaniu wymienionym w punkcie 3 pełnił jedynie obowiązki kierownika robót drogowych. W zaistniałej sytuacji zamawiający jest zobowiązany zbadać czy ewentualne wprowadzenie w błąd przez Wykonawcę ma charakter umyślny czy nieumyślny, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp (tj. Dz. U. z

3   -   2021 r. poinformował o nieumyślnym wprowadzeniu zamawiającego w błąd w zakresie kryterium - doświadczenie zawodowe kierownika budowy". W ocenie Izby wykluczenie Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp było prawidłowe i uzasadnione. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp z postępowania o udzielenie

+185 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28