Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-26, KIO 531/21 premium

Sygn. akt: KIO 531/21 WYROK z dnia 26 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2021 r. przez wykonawcę D. K. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F... w Ł. w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S. W., J. B., K. W. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "W..." s.c. w S. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 531/21 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym przyznanie ofercie Odwołującego maksymalnej liczby punktów w kryterium "gwarancja jakości dot. całości przedmiotu zamówienia". 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości niż wymagany przez zamawiającego

1   -   Poza sporem jest fakt, iż Zamawiający, zapewne omyłkowo, sformułował treść SIWZ w sposób niejednolity i przez to wysoce nieprawidłowy. Każdy z wykonawców zaoferował okres gwarancji tak, by uzyskać w tym

2   -   SIWZ zawierającą opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawców lub jego Podwykonawców okresu gwarancji jakości dot. całości przedmiotu zamówienia na

3   -   13 zł oraz 60 - miesięcznym okresem gwarancji jakości. Z kolei Przystępujący zaoferował cenę 2 560 860 zł oraz 72 - miesięczny okres gwarancji jakości. W dniu 12 lutego 2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

+101 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28