Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-26, KIO 474/21 premium

Sygn. akt: KIO 474/21 WYROK z dnia 26 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez Wykonawcę R. Ł., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M(1)... (ul. (...), P.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin) przy udziale wykonawcy M(2)... Sp. z o.o. (ul. (...), W.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Wykonawcę R. Ł., prowadzącego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaoferował rozwiązanie lepsze niż wymagane

1   -   w zakresie zadania nr 10 zaoferował produkty równoważne w stosunku do produktów wymaganych w OPZ. Produkty te są lepszej jakości niż produkty referencyjne, w każdym elemencie wymaganym - są równe albo lepsze. Odwołujący wyjaśnił także, że każdorazowo w przypadku zaoferowania produktu równoważnego - przedmiotową okoliczność wyraźnie

2   -   wykazał, że oferowane przez niego rozwiązania posiadają parametry takie same jak wymagane lub lepsze - co świadczy o równoważności oferowanego rozwiązania. Oczywistym jest, że parametry lepsze od wymaganych są jednocześnie parametrami nie gorszymi od wymaganych. Oznacza to, że zaoferowane urządzenia odpowiadają wymogom ustanowionym w

3   -   w treści odwołania wskazał, że zaoferowane przez niego urządzenia charakteryzują się lepszymi parametrami niż te, których wymagał Zamawiający w SIWZ. Te okoliczności

+80 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28