Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-26, KIO 474/21 premium

Sygn. akt: KIO 474/21 WYROK z dnia 26 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez Wykonawcę R. Ł., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M(1)... (ul. (...), P.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin) przy udziale wykonawcy M(2)... Sp. z o.o. (ul. (...), W.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Wykonawcę R. Ł., prowadzącego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamawiający żądał konkretny parametrów zaoferował lepsze

1   -   kilku lub nawet kilkunastu) różnych parametrów charakteryzujących produkty, które mieli zaoferować. Odpowiedź Zamawiającego - ograniczająca się do wskazania "Zamawiający dopuszcza/Zamawiający nie dopuszcza" odnosiła się również bezpośrednio do tego konkretnego produktu, o którym mowa była w pytaniu. Zamawiający nie odnosił się do każdego z parametrów produktu wskazanych w pytaniu - a

2   -   dopuszczając bądź nie dopuszczając jego zaoferowanie. Pytania dotyczyły produktów które charakteryzowały się parametrami częściowo lepszymi, a częściowo gorszymi od wymaganych. Przy braku skonkretyzowania przez Zamawiającego podstawy niedopuszczalności zaoferowania danego produktu np. poprzez wskazanie w odpowiedzi parametru, który świadczy o niezgodności produktu z wymogami Zamawiającego - nie sposób obecnie "wybierać" tych parametrów które miałyby świadczyć o takiej a nie innej decyzji Zamawiającego o niedopuszczalności danego produktu. W

3   -   w treści odwołania wskazał, że zaoferowane przez niego urządzenia charakteryzują się lepszymi parametrami niż te, których wymagał Zamawiający w SIWZ. Te okoliczności nie zostały przez Zamawiającego zbadane. Zamawiający w żaden sposób nie odniósł

+142 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28