Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-24, KIO 475/21 premium

Sygn. akt KIO 475/21 WYROK z dnia 24 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę P... sp. z o.o. z siedzibą w T. w postępowaniu prowadzonym przez Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum firm: C... Sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz T(1)... S.A. z siedzibą w T. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum firm: W... Sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz T(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w K. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania., 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28