Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-25, KIO 624/21 premium

Sygn. akt: KIO 624/21 WYROK z dnia 25 marca 2021 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 25 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2021 r. przez wykonawcę P... S.A. z siedzibą w G. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Morski w Gdyni z siedzibą w Gdyni orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1, odrzucenie w tej części na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp oferty wykonawcy B. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F... z siedzibą w G., jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w jakim wykonawca nie wskazał w kalkulacji cenowej załączonej do oferty nazwy producenta oferowanego produktu oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Uniwersytet Morski w Gdyni z siedzibą w Gdyni i 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę P... S.A. z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmiana oferty kryteria oceny

1   -   1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1; 2) powtórzenie czynności badania i oceny ofert w części 1; 3) odrzucenie oferty wykonawcy F... w części 1; 4) dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w części

2   -   linii prostej doprowadziło to do zmiany treści oferty tego wykonawcy. Odwołujący powołał się

3   -   1 ustawy pzp: "Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków

+67 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28