Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-19, KIO 643/21

Sygn. akt: KIO 643/21 WYROK z dnia 19 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S., S. P. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P(2)..., w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., przy udziale: 1) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I... S.A. z siedzibą w R., A... Sp. z o.o. z siedzibą w W., 2) B... S.A. z siedzibą w W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P(1)... Sp. z o.o., S. P. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P(2)... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2....

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   kalkulację dotyczącą zajęcia pasa drogowego. Wyjaśnienia i załączone do nich dowody Odwołujący zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Sygn. akt KIO 643/21

2   -   pismo zawierające wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w sposób precyzyjny określało zakres wymagający wyjaśnienia, wskazując jakie elementy wyjaśnień mają podlegać przejrzystym wyjaśnieniom (w tym przedstawienia dokładnych wyliczeń

3   -   przez Zamawiającego wezwania do udzielenia wyjaśnień należy stwierdzić, że przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nie potwierdzają, iż złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Izba ustaliła

+128 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28