Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-19, KIO 643/21 premium

Sygn. akt: KIO 643/21 WYROK z dnia 19 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S., S. P. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P(2)..., w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., przy udziale: 1) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I... S.A. z siedzibą w R., A... Sp. z o.o. z siedzibą w W., 2) B... S.A. z siedzibą w W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P(1)... Sp. z o.o., S. P. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P(2)... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2....

Przykładowe fragmenty dla hasła europejski fundusz społeczny

1   -   pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym

2   -   m. in. składek na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych przez

3   -   pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28