Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2021-03-11, X Ga 1207/20 premium

Sygn. akt X Ga 1207/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Chojnacki Sędziowie: Piotr Marciniak (del.) Barbara Gryczka Protokolant sądowy Renata Koszorek po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r., w Poznaniu na rozprawie, sprawy ze skargi wykonawcy E. K. ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie KIO (...) przeciwko Konsorcjum: (...) sp. z o. o. w W., (...) sp. z o. o. w W., (...) sp. z o. o. w W. 1. oddala skargę; 2. kosztami postępowania skargowego obciąża skarżącego iż tego powodu zasądza od niego na rzecz przeciwnika skargi Konsorcjum: (...) sp. z o. o. w W., (...) sp. z o. o. w W., (...) sp. z o. o. w W. kwotę (...) zł Piotr Marciniak Tomasz Chojnacki Barbara Gryczka Sygn. akt X Ga 1207/20 Uzasadnienie Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Na wstępie wskazać należy, że do rozpoznania niniejszej sprawy zastosowanie znajdowały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: p.z.p.) obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. Zgodnie bowiem z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28