Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-11, KIO 193/21

Sygn. akt: KIO 193/21 WYROK z dnia 11 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Anna Chudzik Danuta Dziubińska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2021 r. przez wykonawcę (...) prowadzącego w (...) działalność gospodarczą pod nazwą (...) w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przy udziale wykonawcy (...) w (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę (...), prowadzącego w (...) działalność gospodarczą pod nazwą (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę (...), prowadzącego w (...) działalność gospodarczą pod nazwą (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy (...), prowadzącego w (...) działalność gospodarczą pod nazwą (...) na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zasada efektywności

1   -   przepisu stanowiłoby przejaw formalizmu, przeczyło zasadzie efektywności oraz wytycznym wnikającym z art

2   -   nowych przepisów, w tym naczelnych zasad prawa zamówień publicznych, może przyczynić

3   -   temat tego, jak należy interpretować zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę przejrzystości w kontekście obligatoryjnej przesłanki

+18 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28