Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-24, KIO 593/21

Sygn. akt: KIO 593/21 WYROK z dnia 24 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie z udziałem stron w dniu 19 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez odwołującego: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pabianicach (Kudrowice 12, 95-200 Pabianice) w postępowaniu prowadzonym przez Gmina Tykocin (ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin), przy udziale wykonawcy Ekoserwis Bp Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (Al. Tysiąclecia 20/1, 21-500 Biała Podlaska) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. (Kudrowice 12, 95-200 Pabianice) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - ...

Przykładowe fragmenty dla hasła za zgodność z oryginałem podmiot trzeci

1   -   konkurencji i równego traktowania wykonawców. Za niezgodne z art. 7 ust. 1 d.p.z.p. należy zatem uznać takie

2   -   fotowoltaicznych tj. oryginalny lub poświadczony za zgodność z oryginałem, dokument w języku polskim, wystawiony

3   -   paneli) nie znajduje potwierdzenia. Niewątpliwie z treści dokumentu wynika, że podmiot trzeci wystawił dokument, (nie producent według

+144 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28