Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-19, KIO 568/21 premium

Sygn. akt: KIO 568/21 WYROK z dnia 19 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę K(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock, przy udziale wykonawcy P... Sp. j. z siedzibą we W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę K(1)... Sp. z o.o. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ...................................... Sygn. akt KIO 568/21 Uzasadnienie Zamawiający - Gmina - Miasto Płock - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła biegły powołany przez stronę

1   -   projektowej (treść projektów, spisy treści, strony tytułowe), jak i w listach referencyjnych wystawionych przez odpowiednie podmioty. (...) Nadzór autorski sprawowany przez P. K. dla zadania Budowa

2   -   NOSPR. Potwierdza to opinia biegłego, powołanego przez Zamawiającego w trybie art. 21 ust. 4 ustawy Pzp. Biegły ustalił, że P... zaprojektowała dedykowane

3   -   Pzp, powołując biegłego. Jakkolwiek wydana przez niego opinia nie ma mocy dowodowej opinii biegłego powołanego przez Izbę w toku postępowania odwoławczego

+54 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28