Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-05, KIO 451/21 premium

Sygn. akt KIO 451/21 WYROK z dnia 5 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie 1 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 10 lutego 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: P..., L. w postępowaniu pn. Remont Budynku nr 39 - dostosowanie pomieszczeń warsztatowo-laboratoryjnych do wymogów Zakładu R1 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce (nr postępowania ZPR/7/20/F1/L/KO) prowadzonym przez zamawiającego: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako wspólnicy spółki cywilnej: A(1)... A.G., L., A(2)... J.G., L. - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów tego postępowania kwotę 10000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez niego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art 93 ust 1 pkt 4 KIO 2020

1   -   unieważnienia tego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp. Stanowisko Zamawiającego stanowi przejaw

2   -   odrzucenia wybranej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 pzp, gdyż nie wykazał

3   -   pzp, również gdy chodzi o art. 89 ust. 1 pkt 4 lub art. 90 ust. 3 ustawy pzp. Przy czym

+122 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28