Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-10, KIO 419/21

Sygn. akt: KIO 419/21 WYROK z dnia 10 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę F... Sp. z o.o., ul. (...), T. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Borzęcin, Borzęcin 583G, 32-815 Borzęcin orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Gminie Borzęcin unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej przez C... Sp. z o.o. z siedzibą w R. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, 2. Kosztami postępowania obciąża Gminę Borzęcin, Borzęcin 583G, 32-815 Borzęcin i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez F... Sp. z o.o., ul. (...), T. tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania poniesione przez F... Sp. z o.o., ul. (...), T. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, 2.2. zasądza od Gminy Borzęcin, Borzęcin 583G, 32-815...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   o.o. uzupełnionej (złożonej z podpisami elektronicznymi) po terminie składania ofert, 3

2   -   Postępowanie jest prowadzone w postaci elektronicznej, zaś oferty winny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5

3   -   pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny". Izba zwróciła również uwagę, że

+40 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28