Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-29, KIO 38/21

Sygn. akt: KIO 38/21 WYROK z dnia 29 stycznia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 roku przez wykonawcę "B-Act" Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasta Wejherowa orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie Miasta Wejherowa unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy P. M., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA P. M. jako najkorzystniejszej oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty ww. wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Miasta Wejherowa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego - wykonawcę "B-Act" Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od zamawiającego Gminy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła dowody na brak rażąco niskiej ceny

1   -   wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 3. Zamawiający odrzuca ofertę

2   -   ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

3   -   i jaki ma to wpływ na cenę. Jako dowód wskazał na załączniki nr 1 i 2 - Kalkulację ceny oferty, ale z uwagi na brak rzeczowych wyjaśnień w tym zakresie

+140 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28