Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-09, KIO 494/21 premium

Sygn. akt: KIO 494/21 WYROK z dnia 9 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawcę B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą w Białej Podlaskiej orzeka: 1. Oddala odwołanie w całości. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego - B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na rzecz Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą w Białej Podlaskiej kwotę 3 949 zł 53 gr (słownie: trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu dziewięciu złotych 53/100 groszy) stanowiącą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy

1   -   może ograniczyć ewentualne spory z wykonawcami (...)". Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, za oczywistą omyłkę, w tym omyłkę rachunkową, uznaje się taką, która

2   -   doprowadzić do formalnej zgodności treści oświadczenia do jego prawidłowego brzmienia. Oczywistą omyłkę Zamawiający jest w stanie poprawić samodzielnie, bez uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień ze strony wykonawcy. Istotą omyłki jest powstanie stanu, w którym istnieje rozbieżność pomiędzy istniejącym

3   -   na taką poprawę uzyskać zgody Wykonawcy, ten zatem nie ma możliwości oświadczenia jakie elementy tabeli wskazał niewłaściwie. Uznanie powyższej omyłki za oczywistą prowadziłoby do zmiany rzeczywistej treści i sensu oświadczenia Wykonawcy wyrażonego w ofercie. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie rozważał, czy

+130 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28