Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-04, KIO 442/21 premium

Sygn. akt: KIO 442/21 WYROK z dnia 4 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: G... sp. z o.o., Al. (...), S. oraz K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "P...", ul. (...), J., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego: G... sp. z o.o., Al. (...), S. oraz K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "P...", ul. (...), J., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: G... sp. z o.o., Al. (...), S. oraz K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "P...", ul. (...), J., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od odwołującego: G... sp. z o.o., Al. (...), S. oraz K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "P...", ul. (...), J., na rzecz zamawiającego: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, kwotę 3 654 zł 90 gr (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt zero groszy) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28