Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-08, KIO 490/21 premium

Sygn. akt: KIO 490/21 WYROK z dnia 8 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę O... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w B. w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Krakowie, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie przy udziale wykonawcy L... Spółka Akcyjna w K., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę O... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę O... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. tytułem wpisu od odwołania, 3. zasądza od wykonawcy O... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej w Krakowie kwotę 532 zł 18 gr (słownie: pięćset ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 2019

1   -   odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów ustawy P.z.p.: - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie

2   -   w.z. obowiązującej w przetargu, - art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy P.z.p. poprzez przedstawienie

3   -   środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Okoliczność ta nie

+22 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28