Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-08, KIO 490/21 premium

Sygn. akt: KIO 490/21 WYROK z dnia 8 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę O... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w B. w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Krakowie, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie przy udziale wykonawcy L... Spółka Akcyjna w K., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę O... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę O... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. tytułem wpisu od odwołania, 3. zasądza od wykonawcy O... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej w Krakowie kwotę 532 zł 18 gr (słownie: pięćset ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28