Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-04, KIO 356/21

Sygn. akt: KIO 356/21 WYROK z dnia 4 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawcę E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: 1) C... Spółka Akcyjna z siedzibą w K.; 2) B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego - E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Zamawiającego - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzech ...

Przykładowe fragmenty dla hasła warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie

1   -   oraz Bezpieczne IT sp. z o.o. Tymczasem rolą Zamawiającego jest prowadzenie postępowań w sposób umożliwiający możliwie szeroki dostęp do zamówień publicznych i nietworzenie niepotrzebnych barier uniemożliwiających udział w postępowaniu firmom zdolnym wykonać zamówienie z należyta starannością. Odwołujący wnosił o zobowiązanie Zamawiającego do zmiany warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie wykazania się doświadczeniem w świadczeniu jednej trwającej usługi, której

2   -   przygotowania zawodowego podmiotu ubiegającego się o zamówienie publiczne. Zachowanie zasady proporcjonalności przy określaniu warunków udziału w postępowaniu oznacza, że warunki udziału opisane przez zamawiającego muszą być uzasadnione w odniesieniu do konkretnych warunków danego zamówienia, w tym w szczególności - wartości zamówienia, charakterystyki i specyfiki przedmiotu zamówienia, zakresu zamówienia, stopnia jego złożoności oraz warunków realizacji. Warunki udziału powinny być określone na minimalnym

3   -   jego działania pozwalają na uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim podmiotom występującym na rynku. Jeżeli zatem zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny

+178 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28