[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 28 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa J. Ł. przeciwko Województwu (...)- Marszałkowi Województwa (...) o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 lipca 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt I ACa (...), 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania 2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powód J. Ł. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]. z dnia 30 października 2018 r., oddalającego jego apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Z. z dnia 19 października 2017 r. Sąd pierwszej instancji uwzględnił częściowo powództwo, w którym powód - po ostatecznym jego ukształtowaniu domagał się zasądzenia od pozwanego Województwa (...) zapłaty kwoty 118 106,68 zł tytułem reszty wynagrodzenia za wykonanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 56 500 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 października 2017 r., umorzył postępowanie co do kwoty 7 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28