Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-19, KIO 239/21

Sygn. akt: KIO 239/21 WYROK z dnia 19 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 20 stycznia 2021 r. przez wykonawcę I... Sp. z o.o. z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy udziale wykonawcy P... Sp. z o.o. z siedzibą w P. zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę I... Sp. z o.o. z siedzibą w K. i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę I... Sp. z o.o. z siedzibą w K. tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ................................ ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art 24 ust 1 pkt 17" uzupełnienie dokumentów

1   -   zaniechanie wezwania wykonawcy Panorama do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w treści

2   -   zaniechanie wezwania wykonawcy Panorama do uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w treści

3   -   Przystępującego. Zamawiający stwierdził, że przedłożone dokumenty potwierdzają spełnianie wyspecyfikowanych wymagań technicznych

+19 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28