Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-23, KIO 355/21 premium

Sygn. akt: KIO 355/21 WYROK z dnia 23 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 2 lutego 2021 r. przez wykonawcę S... Sp. z o.o., W., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia przy udziale wykonawcy B... Sp. z o.o., ul. (...), W. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża S... Sp. z o.o., W., ul. (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 00 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S... Sp. z o.o., W., ul. (...) tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ........................................... Sygn. akt: KIO 355/21 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w...

Przykładowe fragmenty dla hasła za zgodność z oryginałem podmiot trzeci

1   -   w celu doprowadzenia jej do zgodności z wymogami i warunkami SIWZ. /Dowód: kopie zobowiązań z prezentatami dat złożenia - Zobowiązań podmiotów trzecich z datą 21.01.2021r

2   -   IDW, złożony przez Przystępującego wraz z ofertą, na okoliczność powoływania się przez Przystępującego na zasoby podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazania zakresu, podmiotu i charakteru udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia

3   -   akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności postanowień

+327 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28