Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-26, KIO 247/21

Sygn. akt: KIO 247/21 WYROK z dnia 26 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Małecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2021 r. przez wykonawcę S. D. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S... w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przy udziale wykonawcy U... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S. D. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. D. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S... tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy S. D. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S... na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oświadczenie producenta sprzętu

1   -   na rozprawie (wyciąg z dokumentacji producenta [DO1] oraz pismo zatytułowane "Oświadczenie producenta" [DO2]). Potwierdzenia zasadności stanowiska

2   -   dowód w postaci pisma zatytułowanego "Oświadczenie dystrybutora" [DO4]. Dowód ten

3   -   odwołując się do treści dokumentacji producenta. Z treści zawiadomienia o odrzuceniu

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28