[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 22 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VIK-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, VIK-BUD S. W. Sp. k. z siedzibą w Łasku w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich przy udziale wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VIK-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, VIK- BUD S. W. Sp. k. z siedzibą w Łasku i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VIK-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, VIK-BUD S. W. Sp. k. z siedzibą w Łasku tytułem wpisu od odwołania, Stosownie...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   1 SIWZ, na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie przesłane zaproszenie do udziału w aukcji

2   -   do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu

3   -   status "wysłane") na adres e-mail odwołującego podany w formularzu oferty, zostało wysłane w sposób wadliwy

+53 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28