Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-12, KIO 85/21

Sygn. akt: KIO 85/21 WYROK z dnia 12 lutego 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P... Sp. z o.o., z siedzibą w W. oraz E... Sp. z o.o., z siedzibą w Ł., w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, przy udziale wykonawcy S... S.A., z siedzibą w O. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P... Sp. z o.o., z siedzibą w W. oraz E... Sp. z o.o., z siedzibą w Ł. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P... Sp. z o.o., z siedzibą w W. oraz E... Sp. z o.o., z siedzibą w Ł. na rzecz zamawiającego Dyrektora ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Wybór oferty po upływie terminu związania ofertą

1   -   uregulowania w zakresie możliwości przedłużenia terminu związania oferta, wskazują na doniosłość prawna instytucji terminu związania oferta i fakt, że jest ona immanentnym elementem złożonej oferty. Oferta wykonawcy wygasa wraz z upływem oznaczonego okresu, w którym wykonawca był nią związany. Odwołujący wskazał, że na gruncie ustawy Pzp wybór oferty najkorzystniejszej musi nastąpić w terminie związania ofertą, a wykonawca musi być związany złożoną przez siebie ofertą nieprzerwanie od dnia otwarcia ofert. Podkreślić także należy, że przepisy

2   -   wadliwych przedmiotowo dokumentów i dokonanie wyboru oferty wykonawcy Sprint S.A. jako najkorzystniejszej. Odwołujący podkreślił, że związanie ofertą trwa tylko przez czas oznaczony, po upływie którego oferta wygasa. Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą musi wpłynąć do zamawiającego przed upływem tego terminu. Nie można zatem sanować wygasłej czynności związania ofertą poprzez czynność dokonaną po upływie tego terminu. Oferta firmy Sprint, wskutek wyrażenia zgody na zmianę terminu związania ofertą, jest poczytywana za nowa ofertę, o czym jednoznacznie przesądza art. 68 kc. Oferta zaś pierwotnie złożona przestała wiązać

3   -   Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą nie po upływie terminu wskazanego w Formularzu oferty, ale terminu wynikającego ze SIWZ, obaj wykonawcy tożsamo postępowali w zakresie terminu związania ofertą w trakcie postępowania przetargowego. Okoliczności

+144 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28