Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-12, KIO 85/21

Sygn. akt: KIO 85/21 WYROK z dnia 12 lutego 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P... Sp. z o.o., z siedzibą w W. oraz E... Sp. z o.o., z siedzibą w Ł., w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, przy udziale wykonawcy S... S.A., z siedzibą w O. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P... Sp. z o.o., z siedzibą w W. oraz E... Sp. z o.o., z siedzibą w Ł. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P... Sp. z o.o., z siedzibą w W. oraz E... Sp. z o.o., z siedzibą w Ł. na rzecz zamawiającego Dyrektora ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "termin związania ofertą"

1   -   na wezwanie Zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą potwierdza tą okoliczność. Oświadczenie Przystępującego o przedłużeniu terminu związania ofertą nie może być interpretowane, jak

2   -   Przystępującego było oczywiste, że pierwotny termin związania ofertą wynosi 60 dni. Czynności podejmowane

3   -   SIWZ, wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

+52 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28