Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-16, KIO 93/21

Sygn. akt: KIO 93/21 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek działając z urzędu, w oparciu o 561 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U 2019, poz. 2019 ze zm.) postanawia: sprostować sentencję orzeczenia z 16 lutego 2021 r. w pkt 2 oraz 2.2. sentencji orzeczenia w zakresie kosztów postępowania odwoławczego, w ten sposób, aby nadać im brzmienie: 2. kosztami postępowania obciąża PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w części 1/5 oraz Z... Sp. z o.o. z siedzibą w W. w części 4/5 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Z... Sp. z o.o. z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Z... Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 3 720 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych zero groszy) tytułem zwrotu części kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą. Uzasadnienie Uwzględniając odwołanie w części, Izba omyłkowo w pkt 2 oraz 2.2. sentencji orzeczenia nie uwzględniła zasad rozdziału ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

1   -   Narodowy - PL 2012+ sp. z o.o. oświadcza, że Impel Facility Services sp. z o.o. realizowała usługi porządkowo-czystościowe powierzchni

2   -   przedstawił wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa, wzory oświadczenia o zachowaniu poufności, stosowany wobec osoby tworzącej zespół ofertujący, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności stosowanej z kontrahentami. Mając na

3   -   lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Izba oceniła przedstawione przez wykonawcę

+78 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28