Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-29, KIO 3490/20, KIO 3497/20

Sygn. akt: KIO 3490/20 KIO 3497/20 WYROK z dnia 29 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę S(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w W., B. w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę S(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawcy S(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 3490/20 po stronie zamawiającego, B. wykonawcy S(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 3497/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie wniesione przez wykonawcę S(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. 2. Uwzględnia odwołanie wniesione przez wykonawcę S(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kryterium podmiotowe łączne szacowanie

1   -   organizacji. 13.3.2 Zakres podmiotowy kryterium: 13.3.2.1 Zakres prac w ramach kryterium: 13.3.2.1.1 W ramach kryterium Wykonawca zobowiązany jest do opracowania

2   -   przyznaną poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny oraz łączną punktację, gdzie Softiq otrzymało łącznie 85 pkt, w tym 5 pkt w ramach kryterium nr 3, a Sygnity otrzymało łącznie 93,33 pkt. Izba ustaliła, że uzasadnienie przyznania w kryterium nr 3 Softiq mniejszej liczby

3   -   punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, podając uzasadnienie faktyczne i

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28