Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-10, KIO 209/21

Sygn. akt KIO 209/21 WYROK z dnia 10 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę R... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Dukla orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Gminie Dukla: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy R... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawcy R... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wyjaśnienia treści oferty zgodnie z wymaganiami art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Dukla i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez R... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Gminy Dukla na rzecz R... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena

1   -   może podlegać badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny, a w przypadku potwierdzenia, że jest ona rażąco niska - prowadzić do odrzucenia oferty - Zamawiający

2   -   ten dotyczy samej procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny, a nie odrzucenia oferty ze względu na rażąco niską cenę, z pominięciem wezwania Odwołującego do

3   -   może oferty odrzucić, nawet jeśli cena oferty nie tylko wydaje mu się rażąco niska i niegodna z przepisami, ale

+53 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28