Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-01-21, XXIII Ga 1830/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1830/20 POSTANOWIENIE Dnia 21 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w W. Odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przystępujących po stronie zamawiającego: uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - Konsorcjum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Ż. - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 października 2020 r., sygn. akt KIO 2195/20 w przedmiocie wniosku o cofnięcie skargi postanawia : 1. umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem skargi; 2. zwrócić skarżącej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ze Skarbu Państwa - Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 49 970 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem połowy opłaty od skargi. Monika Skalska...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28