Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-01, KIO 3445/20 premium

Sygn. akt: KIO 3445/20 WYROK z dnia 1 lutego 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2020 roku przez wykonawcę R... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków przy udziale wykonawcy A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), W., zgłaszającej swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia i poprawienia oferty wykonawcy R... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), W. oraz nakazuje zamawiającemu ponowienie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy R... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), W. , 2. kosztami postępowania obciąża A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 87 ust. 1 pkt 7

1   -   przez zamawiającego omyłek z zastosowaniem art. 87 ust. 3 pkt 3 ustawy Pzp, co z brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wynika. Tym samym

2   -   odwołującego. Zamawiający uchybił i przepisowi art. 87 ust. 2 pkt 3 i art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, a w konsekwencji także art. 91 ust. 1 i art. 7 ustawy Pzp. Nie sposób bowiem

3   -   w stosunku do oferty R... art. 87 ust. 1 pkt 7 (...)" [str. 5 pkt 31 odwołania w sprawie KIO

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28