Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-26, KIO 3393/20

Sygn. akt: KIO 3393/20 WYROK z dnia 26 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę H... spółka jawna, ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa przy udziale wykonawców: A. P. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą I..., ul. (...), O., B. S... Sp. z o.o., ul. (...), L., zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę H... spółka jawna, ul. (...), W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę H... spółka jawna, ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena uzasadnienie

1   -   odrzucenie oferty Odwołującego, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, podczas gdy cena zaoferowana przez Odwołującego jest wystarczająca

2   -   stwierdzając, że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z uzasadnienia ww. czynności jednoznacznie jednak wynika

3   -   wyjaśnienia wykazał Zamawiającemu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Zauważenia wymaga, że ciężar wykazania, że zaoferowana cena lub jej elementy składowe nie są rażąco niskie spoczywa na wykonawcy (art

+65 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28