Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-28, KIO 22/21

Sygn. akt KIO 22/21 WYROK z dnia 28 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez odwołującego: R. C.[1] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: C... z siedzibą w miejscowości Z. (ul. (...), Z.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie (ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa), przy udziale wykonawcy: R. C.[2] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: R... z siedzibą w W. (ul. (...), W.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: R. C.[1] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: C... z siedzibą w miejscowości Z. (ul. (...), Z.) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust.1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 505" W przypadku, gdy oferta wykonawcy została wybrana, nie jest on w stanie wykazać przesłanki szkody.

1   -   skutek unieważnienia aktualnego), którego przedmiotem będzie to zamówienie. Zgodnie ze stanowiskiem KIO , "Interesem każdego wykonawcy - nawet jeśli on sam został wykluczony lub jego oferta odrzucona - jest także jego równe traktowanie polegające na tym, że każdy inny wykonawca i każda inna oferta powinna zostać oceniona rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym,, ą w związku z tym szkoda polega na utracie możliwości ponownego złożenia oferty w nowym postępowaniu i potencjalnej realizacji

2   -   pkt 2) ustawy - zaniechanie Zamawiającego w zakresie wykluczenia Konkurenta z Przetargu i uznaniu jego oferty za odrzuconą, a także - jednak wyłącznie w przypadku nieuwzględnienia zarzutu nieuprawnionego odrzucenia oferty Wykonawcy - zaniechanie Zamawiającego unieważnienia Przetargu w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zawiadomienie o wyniku Przetargu opublikowane zostało w dniu 28 grudnia 2020 r. Niniejsze odwołanie wnoszone jest w dniu 4 stycznia 2021 r., a zatem w terminie ustawowym, wyznaczonym do składania

3   -   b) ustawy Pzp Przystępujący również nie dostrzega aby Odwołujący wykazał swoje twierdzenia. Nie ulega wątpliwości, iż wniesienie wadium jest czynnością, jaka musi zostać dokonana przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu (art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp) wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany

+200 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28