Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-22, KIO 3499/20

Sygn. akt: KIO 3499/20 WYROK z dnia 22 stycznia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 roku przez wykonawcę Odwołującego - Z... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kraków, którą reprezentuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (Lider) oraz (2) O. N. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "P..." z siedzibą w K. (Partner), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego: Z... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - Z... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Czy Wykonawca faktycznie brał udział w realizacji zamówienia w przypadku konsorcjum

1   -   przez cały okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zarówno bieżących remontów, jak i zaplanowanych w Dzielnicach prac. Nie jest zatem możliwe, aby konsorcjum lnterviatech na pewien czas kumulowało swoje zasoby w jednym obszarze, aby następnie skierować

2   -   odnosi się do ustalonych warunków udziału w postępowaniu, jednak przede wszystkim odnosi się ona do faktycznej zdolności danego wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia, a więc dostępnego mu na

3   -   terminu rozpoczęcia robót. Istotne jest, czy w przypadku uzyskania zamówienia personel wskazany w toku postępowania będzie dostępny na potrzeby realizacji danego zadania i czy wykonawca jest to w stanie wykazać w toku postępowania. Nawet jeżeli prace w danych dzielnicach wykonywane są równolegle

+173 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28