Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-12, KIO 3361/20 premium

Sygn. akt: KIO 3361/20 WYROK z dnia 12 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel -Kowalczyk Członkowie: Emil Kuriata Jolanta Markowska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia F... Sp. z o.o. z siedzibą w T. oraz C... Sp. z o.o. z siedzibą R. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Radłów przy udziale wykonawcy K. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E... z siedzibą w S. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia F... Sp. z o.o. z siedzibą w T. oraz C. Sp. z o.o. z siedzibą R. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia F... Sp. z o.o. z siedzibą w T. oraz C... Sp. z o.o. z siedzibą R. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28