Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-14, KIO 3429/20, KIO 3432/20

Sygn. akt KIO 3429/20 Sygn. akt KIO 3432/20 WYROK z dnia 14 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez wykonawcę (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno w Oleśnie orzeka: 1. oddala odwołania; 2. kosztami postępowania obciąża (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30.000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w (...) tytułem wpisów od odwołań - po 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) od odwołania; 2.2. zasądza od (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w (...) na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno w Oleśnie kwotę 7.200 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony ...

Przykładowe fragmenty dla hasła nieuzupełnienie jedz w terminie

1   -   uzupełnienia była prawnie skuteczna również w odniesieniu do długości terminu wyznaczonego na złożenie prawidłowo uzupełnionego JEDZ. Jakkolwiek zamawiający wezwanie do uzupełnienia skierował w piątek, a termin upływał w poniedziałek, to wykonawca działający starannie informacje o przeszkodach w spełnieniu wymagań zamawiającego powinien przekazać mu przed upływem tego terminu. Żądanie zamawiającego dotyczyło informacji, które powinny znajdować się w posiadaniu odwołującego i być łatwe

2   -   natury mających wpływ na zachowanie terminu wyznaczonego przez zamawiającego. Również w tym przypadku przyznanie racji odwołującemu i wydłużenie terminu przeznaczonego na złożenie uzupełnionego JEDZ lub uwzględnienie JEDZ złożonego po terminie nastąpiłoby z pokrzywdzeniem siedmiu innych

3   -   ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, którzy mając wyznaczony taki sam termin, sprostali wymaganiu zamawiającego. Izba uznała, że uchybienie terminu wyznaczonego na złożenie przez odwołującego prawidłowo uzupełnionego JEDZ uzasadnia wykluczenie go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24

+100 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28