Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2020-10-28, X Ga 933/20 premium

X Ga 933/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Grażyna Weleda Sędziowie Renata Norkiewicz Jarosław Marczewski po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wykonawcy P. Z. Sz. (...) sp. z o. o. w B. przy udziale zamawiającego S. P. - W. Z. I. w P. o zapłatę na skutek skargi wykonawcy na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w punkcie 3 wyroku z 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt KIO 1654/20 postanawia: I. oddalić skargę, II. kosztami postępowania wywołanymi skargą obciążyć wykonawcę i z tego tytułu zasądzić od wykonawcy na rzecz zamawiającego 600zł. sędzia Renata Norkiewicz sędzia Grażyna Weleda sędzia Jarosław Marczewski X Ga 933/20 Uzasadnienie Wyrokiem z 26 sierpnia 2020 Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wykonawcy w toku postępowania prowadzonego przez zamawiającego nakazując unieważnienie jednej z ofert, a następnie ponowne badanie i ocenę ofert, a w pozostałym zakresie odwołanie wykonawcy zostało oddalone. Ponadto KIO stosownie do wyniku rozstrzygnięcia obciążyła kosztami postępowania wykonawcę w 2/3, a zamawiającego w 1/3 z uwagi ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28