Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-05, KIO 2623/20

Sygn. akt: KIO 2623/20 WYROK z dnia 5 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 października 2020 r. przez wykonawcę K. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K. M. - Usługi Leśno-Budowlane "DREWBUD" z siedzibą w Żdanowie w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej przy udziale wykonawcy M. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ABIES M. O. z siedzibą w Urszulinie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - K. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K. M. - Usługi Leśno-Budowlane "DREWBUD" z siedzibą w Żdanowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła w oświadczeniu wstępnym wykonawca nie wskazał podmiotu trzeciego na którego zasobach będzie polegał

1   -   r. oraz złożonym JEDZ Odwołujący wskazał, że nie występuje w postępowaniu wspólnie z innymi wykonawcami oraz nie polega na zasobach podmiotów trzecich celem spełniania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp. W Części IV JEDZ Odwołujący wskazał, że posiada własny potencjał w wysokości 1 109 686,63 zł. Zamawiający stosował w Postępowaniu procedurę odwróconą z art

2   -   pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie. Podsumowując, Zamawiający stwierdził, że oświadczenie wstępne stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w oparciu o deklaracje wykonawców. Jeżeli w złożonym wraz z ofertą dokumencie JEDZ znajdowała się deklaracja wykonawcy, że wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie polega na zasobach podmiotów trzecich, wykonawca ten nie może po otwarciu ofert zmienić swojego oświadczenia i powołać się na zasoby podmiotu trzeciego. Zdaniem Zamawiającego, uzupełnienie JEDZ o informację w zakresie korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na potrzeby spełniania warunku, której nie wskazano na etapie złożenia oferty - na skutek wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powinno być uznane właśnie jako niedopuszczona modyfikacja

3   -   ofert. Dla niniejszej sprawy istotne jest oświadczenie, które wraz z ofertą złożył Odwołujący. W terminie składania ofert Odwołujący oświadczył, że w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów. Oświadczenie to Odwołujący zmienił w toku postępowania. Powyższe okoliczności, w ocenie Izby, skutkują uznaniem, że

+351 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28