Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-22, KIO 3050/20

Sygn. akt: KIO 3050/20 WYROK z dnia 22 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2020 r. przez wykonawcę D... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie orzeka: 1. oddala odwołanie: 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę D... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w S. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez D... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w S. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od D... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła poprawienie omyłek

1   -   i.w.z."), mimo iż omyłkę dostrzeżoną przez zamawiającego należy zakwalifikować jako możliwą do poprawienia w trybie art. 87 ust

2   -   P.z.p.; 2. zaniechaniu poprawienia w treści oferty odwołującego innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze

3   -   niniejszej sprawie obowiązkiem zamawiającego było poprawienie innej omyłki w ofercie odwołującego przy zastosowaniu

+38 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28